Liity Edistyspuolueen jäseneksi ja tue toimintaamme!
Lue lisää ...
Briefly in English!

Edistyspuolue – Vapaus valita

Edistyspuolueen ohjelma

Vapaus – veljeys – tasa-arvo

"Kukaan ei voi pakottaa minua olemaan onnellinen hänen tavallaan, vaan jokainen etsiköön oman tiensä onneen, kunhan ei loukkaa toisten vapautta."

– Immanuel Kant

"Mitä enemmän yhteiskunnassa toisilla on tilaisuus elää toisten työstä ja mitä vähemmän toiset saavat itse nauttia työnsä hedelmistä, sitä enemmän ahkeruus lamautuu. Edelliset tulevat ylpeiksi, jälkimmäiset toivottomiksi, ja molemmat haluttomiksi."

– Anders Chydenius

 

Edistyspuolue vaikuttaa siihen, että Suomesta tulee vapaa, tasa-arvoinen, ihmistä ja luontoa kunnioittava yhteiskunta, jonka jokaisella jäsenellä on parhaat mahdolliset edellytykset onnellisuuteen ja hyvinvointiin.

Suomen hallintokoneistolla on nyt liikaa valtaa puuttua ihmisten yksityisasioihin. Tämä rikkoo ihmisen oikeutta päättää elämästään ja on perimmäinen syy moneen yhteiskunnalliseen ongelmaan kuten eriarvoisuuteen ja korruptioon. Edistyspuolue haluaa rajoittaa valtion roolia ja palauttaa vallan ihmisille.

Ihmiset eivät ole pelinappuloita, joita voidaan liikutella jonkin suuren suunnitelman tai päämäärän vuoksi. Jokainen ihminen on arvokas yksilö. Valtion, poliitikkojen tai virkamiesten tehtävä ei ole aikuisten, täysivaltaisten ihmisten holhoojina ja moraalin vartijoina.

Edistyspuolue ei aja minkään yksittäisen eturyhmän, taloudellisen tai yhteiskuntaluokan asiaa muiden kustannuksella. Tärkein päämäärä on kaikkien kansalaisten vapauden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Yksilönvapaudet on turvattava

Jokaisen täysi-ikäisen ja täysivaltaisen ihmisen tulee voida elää haluamallaan tavalla kunhan ei loukkaa muiden vastaavaa vapautta eikä haittaa muita.

Ihmisillä on oltava oikeus käydä kauppaa nykyistä vapaammin, ja heillä on oltava oikeus sopia hinnat ja ehdot keskenään. Julkisella vallalla on oikeus puuttua tähän, mikäli kaupankäynti ei perustu vapaaehtoisuuteen ja rehellisyyteen tai mikäli kaupankäynnistä aiheutuu haittaa tai huomattava riski muiden ihmisten turvallisuudelle tai omaisuudelle.

Ihmisillä on myös oltava oikeus omistaa maata ja tuotantovälineitä sekä käyttää niitä parhaaksi katsomallaan tavalla, kunhan tämä ei haittaa muiden ihmisten turvallisuutta tai omaisuutta. Mikäli haittaa syntyy, haitan aiheuttajan on korvattava se täysimääräisesti.

Yrittämisen vapautta tukien sijasta

Julkinen valta ei saa suosia yritystä tuilla, verohelpotuksin tai kohtuuttomin vaatimuksin, jotka vaikeuttavat uusien yrittäjien pääsyä toimialalle.

Ihminen osaa itse arvioida, mistä tuotteista hän pitää. Mikäli lopetamme yritystuet vaiheittain ja lievennämme verotusta samassa suhteessa, ihmiset voivat itse antaa todellista yritystukea ostamalla parhaina pitämiään tuotteita.

Valtion yritystuet vääristävät markkinoita ja suosivat epäreilusti suuryrityksiä, joilla on parhaat edellytykset hakea eri tukia. Tukien rahoitus verotuksella heikentää ihmisten ostovoimaa ja lopulta työllisyyttä.

Kannustavaan perustuloon

Vapaa yhteiskunta tarjoaa ihmisille taloudellisesta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta parhaat mahdollisuudet menestyä elämässä ja saavuttaa päämääränsä. Ihminen ei kuitenkaan voi aina vaikuttaa omaan menestymiseensä eivätkä kaikki voi tehdä töitä esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi.

Nykyisten lukuisten harkinnallisten sosiaalitukien sijaan paras ratkaisu valtion järjestämäksi sosiaaliturvaksi on ns. negatiivisen tuloveron mallin mukaisesti toteutettu perustulo. Tällainen perustulomalli on yksinkertainen ja purkaa byrokratiaa.

Perustulolla valtio ei suinkaan kustanna kaikille elantoa. Perustulo kannustaa työhön ja oman talouden parantamiseen. Se purkaa nykyisen sosiaaliturvan kannustinloukot, sillä työttömänkin kannattaa perustulon lisäksi taloudellisesti aina ottaa työtä vastaan.

Perustuloon tulee siirtyä vaiheittain, ja sen rinnalle voidaan jättää joitakin harkinnallisia tukia. Perustulon tulisi olla nykyisen perusturvan suuruinen.

Verotuksen kevennystä ja yksinkertaistusta

Edistyspuolue kannattaa verotuksen yksinkertaistamista niin, että useimmista veromuodoista ja verovähennyksistä luovutaan vaiheittain. Kaikkien tuloluokkien verotusta tulee keventää.

Myös yritysten verotusta tulee keventää, koska kaikki yritysverot jäävät lopulta asiakkaiden ja työntekijöiden maksettavaksi. Yritysverotuksen keventäminen halventaa tuotteiden hintoja, parantaa palkkoja, vähentää työttömyyttä ja houkuttaa Suomeen ulkomaisia sijoituksia.

Aitoon kansainvälisyyteen

Voimme parhaiten rakentaa kansainvälistä yhteistyötä, kuulua kansainväliseen yhteisöön sekä edistää rauhaa ja hyvinvointia käymällä kauppaa muiden kansojen kanssa. Tämän vuoksi kannatamme kaupankäynnin esteiden, kuten tullien, vaiheittaista purkamista.

Liikkumisen vapautta

Kaikki lakia noudattavat ihmiset, jotka elättävät itsensä tai jotka joku toinen vapaaehtoisesti elättää, ovat tervetulleita muuttamaan Suomeen.

Kannatamme kaikkien sosiaalietuuksien rajaamista vain Suomen kansalaisille. Tällöin maahanmuuttobyrokratiaa voidaan keventää huomattavasti eikä esimerkiksi perheenyhdistämisiä tarvitse alistaa vuosien karenssille.

Vastuullisuutta luonnonsuojeluun

Luonnon suojelun tehokkain tapa on saastuttaja maksaa -periaate. Jos esimerkiksi yritys tuottaa muiden terveyttä vahingoittavia pienhiukkaspäästöjä, sen on maksettava saastuttamisen määrän mukaan haittaveroa. Tämä kannustaa taloudellisesti päästöjen vähentämiseen ja päästöjä vähentävän teknologian kehittämiseen.

Haittaverot tulee tulouttaa haitoista kärsivälle alueelle. Jos mahdollista, saastuttajan on ostettava lupa haitan kärsijöiltä, jolloin valtion ei tarvitse olla välikätenä.

Asepalvelus vapaaehtoiseksi

Edistyspuolue haluaa suomalaisen yhteiskunnan perustuvan pakottamisen sijasta vapaaehtoiselle yhteistyölle. Nuorten miesten pakottaminen armeijaan on paitsi väärin myös tehotonta ja kallista.

Varusmiespalveluksen palkattomuus ei tee asevelvollisuusarmeijasta ilmaista tai edes halpaa vaan tuottaa tehottomuutta puolustusvoimien sisälle. Ilman asevelvollisuutta nuoret voisivat käyttää saman ajan työhön tai opiskeluun, joten pakkoarmeija aiheuttaa suuria kansantulon menetyksiä. Armeija käyttää liikaa miehiä sekä liian vähän koulutusta ja varustelua.

Puolustusvoimien kehittäminen hyödylliseksi koetuksi kouluttajaksi käy parhaiten muuttamalla asepalvelus vapaaehtoiseksi. Tällöin puolustusvoimien tulisi kilpailla koulujen ja työelämän kanssa nuorten saamiseksi maanpuolustuskoulutukseen. Varusmiesten päivärahaa tulee tarvittaessa suurentaa, mikäli riittävän suuri osa nuorista ei muuten halua puolustuskoulutukseen.

Vapaaehtoista maanpuolustusta tulee tukea myös helpottamalla nuhteettomien ihmisten mahdollisuutta hankkia käyttöönsä ase.

Edistyspuolueen mielestä parasta maanpuolustustyötä on tehdä Suomesta sellainen yhteiskunta, jota kansalaiset ovat valmiita puolustamaan myös ilman pakottamista.

Irti valtionvelasta

Valtion menot tulee kattaa täysimääräisesti verotuloilla eikä velalla. Lyhyellä aikavälillä budjettivaje tulee korjata valtion kuluja karsimalla. Pidemmällä aikavälillä budjettitasapaino saavutetaan rakenneuudistuksilla kuten perustulolla ja valtion roolia supistamalla.

Todelliseen luovuuteen

Valtion tulee leikata yritysten, kulttuurin, taiteen ja urheilun tukeminen verovaroin, koska veroilla maksetut tuet tuhoavat hiljalleen kaiken todellisen kehityksen ja luovuuden.

Nyt monen taiteilijan ja urheilijan pitää tehdä ylimääräisiä pätkätöitä pystyäkseen maksamaan ankaria veroja, joilla tuetaan valtaapitävien valitsemia kollegoita. Jokaisella tulee olla oikeus käyttää ansionsa mahdollisimman suurelta osin miten parhaaksi näkee, esimerkiksi omaan taiteentekoon, taiteen ostamiseen, keräyksiin, kannatusyhdistykseen tai lasten harrastuksiin.

Yhteisöllisyyden Suomeen

Edistyspuolue haluaa Suomesta jälleen maan, jossa ihmiset auttavat toinen toisiaan ja jossa tieteellä, kulttuurilla, taiteella ja urheilulla on mahdollisuus kukoistaa vapaasti. Ihmisten välistä yhteistyötä voidaan kannustaa esimerkiksi lahjoitusten verovähennysoikeudella.

Perustuslain lujittaminen

Suomen perustuslaki on muutettava edellä lueteltujen periaatteiden mukaiseksi, jotta suomalaisten vapaus, hyvinvointi ja tulevaisuus voidaan turvata.

Perustuslakia tulee voida muuttaa ainoastaan kansanäänestyksellä. Lakien ja säädösten perustuslaillisuuden arvioimisen tulee olla lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta riippumattoman tuomioistuimen tehtävä.

 

Ohjelma hyväksytty puoluekokouksessa 23.10.2011.