Liity Edistyspuolueen jäseneksi ja tue toimintaamme!
Lue lisää ...

Edistyspuolue – Vapaus valita

Puoluekokous 2013

Tietoa tapahtumista ja tulevien tapahtumien suunnittelua.

Puoluekokous 2013

ViestiKirjoittaja roopeluhtala » 29.06.2013, 13:10

Mikäli olet kiinnostunut liittymään Edistyspuolueen hallitukseen, ole hyvä ja esittele itsesi tässä ketjussa, ja kerro mistä tehtävästä olisit kiinnostunut (hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja).

--

Huom. kokouskutsua päivitetty viimeksi 4.7.2013

Puoluekokouksen paikka on Panimoravintola Koulu, historian luokka, Eerikinkatu 18, 20100 Turku.

Tilaisuus on kaikille avoin mutta äänioikeus on sääntöjen mukaisesti vain Edistyspuolueen varsinaisilla jäsenillä. Kokouksen alun yhteydessä on mahdollista maksaa jäsenmaksu (kannatusjäsenillä vapaaehtoinen jäsenmaksu, varsinaisilla jäsenillä 20 euroa).

Puoluekokous on Edistyspuolueen korkein päättävä elin ja se valitsee mm. uuden puoluehallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Tämän lisäksi puoluekokouksella on valta päättää Edistyspuolueen linjauksistaKokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan puoluekokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita

3. Todetaan puoluekokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan puoluekokouksen työjärjestys

5. Lisäys- ja muutosehdotukset puolueen virallisiin kantoihin, yleisohjelmaan sekä sääntöihin. Puolueen nykyiset kannat löytyvät täältä: http://edistyspuolue.fi/edistyspuolue-kannat/ , yleisohjelma täältä: http://edistyspuolue.fi/yleisohjelma/ ja säännöt täältä: http://edistyspuolue.fi/saannot/

Lisättävät kannat:

5.1 Lisätään puolueen virallisiin kantoihin seuraava kanta:

“Maanomistusvero. Mikäli valtio turvaa joillekin yksinoikeuden sellaisen välttämättömän ja rajallisen resurssin käyttöön, mikä ei ole työn tulosta, tulee yksinoikeuden arvo periä yksinoikeuden haltijalta yhteisölle. Koska maa ei ole työn tulosta, tulee maanomistajien yksinoikeuksien arvo periä heiltä verottamalla heiltä toistuvasti osa heidän omistamansa maan kehittämättömästä arvosta.”

5.2 Lisätään puolueen virallisiin kantoihin seuraava kanta:

“Haittaverotus. Edistyspuolue kannattaa verotuksen painopisteen siirtämistä työn verottamisesta haittojen verottamiseen. Haitan tuottamisesta tulisi pääsääntöisesti periä tuotetun haitan suuruinen vero tai maksu. Näitä haitan tuottamisesta perittäviä veroja ja maksuja ovat mm. saastutusverot, maanomistusvero, metsästys- ja kalastuslupamaksut, luonnonvarojen käyttömaksut, virastojen ja muiden valtion laitosten palvelumaksut, sekä rikoksista määrätyt sakot. Rikoksista määrättyjen sakkojen suuruus tulisi olla vähintään tuotetun haitan suuruinen, tai rikoksella saavutettu hyöty jaettuna kiinnijäämisriskillä, riippuen siitä kumpi näistä on korkeampi.”

5.3. Lisätään puolueen virallisiin kantoihin seuraava kanta:

“Sosiaaliturvatili. Suomalaisten sosiaaliturva tulisi järjestää sosiaaliturvatilin avulla. Sosiaaliturvatili toimii siten, että osa kansalaisten tuloista verotetaan kunkin kansalaisen henkilökohtaiselle tilille. Mikäli kansalainen jää työttömäksi tai tarvitsee rahaa terveydenhoitokuluihinsa, voi hän saada rahaa näihin kuluihin omalta sosiaaliturvatililtään. Tili toimii myös eläkesäästötilinä, eli sinne kertyneet säästöt määräävät eläkkeelle jäävän eläkkeen suuruuden. Sosiaaliturvatili kannustaa kansalaisia pitämään omat työttömyyden ja terveydenhoidon kulunsa pieninä, sillä näihin kuluihin käytetyt rahat pienentävät eläkettä. Niille kansalaisille, joiden sosiaaliturvatilillä ei ole säästöjä, tulee turvata välttämätön toimeentulo.”

5.4. Lisätään puolueen virallisiin kantoihin seuraava kanta, ja muutetaan yleisohjelmaa seuraavasti:

Lisättävä kanta:

“Tasapainotettu budjettivaatimus. Valtiolla ei tule olla oikeutta kerryttää velkaa, sillä velanotto on tulonsiirto tulevilta sukupolvilta velkaa ottavalle sukupolvelle. Valtion ei tule myöskään kerätä omaisuutta, sillä omaisuuden kerääminen on tulonsiirto nykyiseltä sukupolvelta tuleville. Edistyspuolue kannattaa tasapainotetun budjettivaatimuksen lisäämistä perustuslakiin, jolloin valtion velvollisuus on pitää varat ja velat, ja tämän seurauksena myös tulot ja menot, yhtäsuurina.”

Muutos yleisohjelmaan, kappale “Irti valtionvelasta” muutetaan seuraavanlaiseksi:

“Valtion menot tulee kattaa täysimääräisesti verotuloilla eikä velalla. Kannatamme tasapainotetun budjettivaatimuksen lisäämistä perustuslakiin, jolloin valtion velvollisuus on pitää varat ja velat, ja tämän seurauksena myös tulot ja menot, yhtäsuurina.”Perustulon kannattamisesta luopuminen johtaa paitsi perustulo-kannan, myös yleisohjelman ja useamman muun kannan, joissa perustulo mainitaan, muuttumiseen. Kohta 5.5. käsittää kaikki nämä muutokset.

5.5. Muutetaan tai poistetaan allaolevat kannat ja poistetaan osa yleisohjelmasta.

Muutettavat kannat uudessa muodossaan:

“- Perustulo. Edistyspuolue on luopunut perustuloa puoltavasta kannasta vuoden 2013 puoluekokouksessaan, ja kannattaa sosiaaliturvan järjestämistä sosiaaliturvatilin avulla. Mikäli haittaverojen tuotto joskus ylittää valtion menot, ja työn verotusta ei enää ole mahdollista laskea, tulee ylimenevä tuotto kuitenkin jakaa kansalaisille perustulona.

- Ansiosidonnainen työttömyysturva. Kannatamme verovaroin kustannetun ansiosidonnaisen työttömyysturvan vaiheittaista lopettamista. Mielestämme ansiosidonnaista työttömyysturvaa haluavien tulee hankkia tämä vakuutus esimerkiksi liittymällä työttömyyskassaan tai hankkimalla muu yksityinen työttömyysvakuutus.

- Progressiivinen verotus. Mielestämme verotuksen progressiivisuus ei ole itseisarvo. Tärkeämpää on verotaakan vähentäminen kaikissa tuloluokissa, jotta verojärjestelmästä saataisiin työn tekemistä ja ahkeruutta tukeva.

- Työttömyys. Tekemätöntä työtä on loputtomasti, eikä työ lopu teknologisen kehityksen myötä, koska ihmisten tarpeet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Jotta mahdollisimman moneen tehtävään kannattaisi palkata tekijä ja jotta näitä töitä kannattaisi ottaa vastaan, on mielestämme ensisijaisen tärkeää keventää ja yksinkertaistaa verotusta, kehittää sosiaaliturvaa nykyistä kannustavammaksi sosiaaliturvatilin avullla, ja vähentää työllistämistä vaikeuttavia lakeja.

- Vanhustenhuolto. Mielestämme yhteiskunnan on huolehdittava vanhuksista niin, että jokainen voi elää ihmisarvoista elämää. Eläkkeelle jäävän eläke määräytyisi sosiaaliturvatilille kertyneiden säästöjen perusteella. Mikäli sosiaaliturvatilillä ei ole säästöjä, tulee eläköityvälle kuitenkin turvata välttämätön toimeentulo.”

Poistettavat kannat:

- Lapsilisät-kanta

- Opintotuki-kanta

- Sosiaaliturva-kanta

- Toimeentulotuki-kanta

- Työttömyysturva-kanta

Lisäksi puolueen yleisohjelmasta poistetaan kappale “Kannustavaan perustuloon”.Muutokset puolueen sääntöihin. Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa korjaamaan seuraavat kohdat puolueen säännöissä:

5.6. Kohdan 3. “Toiminnan laatu” nykyinen muotoilu:

“Toimintansa tukemiseksi puolue voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, ostaa, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita, järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa, tavaroiden ja palvelujen myynti- ja vuokraustoimintaa, ravitsemus- ja majoitusliiketoimintaa sekä muuta puolueen tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellista varainhankintaa, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen puolueen jäsenille.”

Esitetään yllämainittu vaihdetttavaksi PRH:n suosittelemaan muotoon:

“Toimintansa tukemiseksi puolue voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, ostaa, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita, järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa, ravitsemus- ja majoitusliiketoimintaa sekä muuta puolueen tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellista vastaavaa 5§:n mukaista taloudellista toimintaa, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen puolueen jäsenille.”

5.7. Kohdan 11. “Puoluekokoukset” nykyinen muotoilu:

“Puoluekokoukseen voidaan osallistua puoluehallituksen tai puoluekokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla puoluekokouksen aikana tai ennen puoluekokousta.”

Esitetään yllämainittu vaihdetttavaksi PRH:n suosittelemaan muotoon:

“Puoluekokoukseen voidaan osallistua puoluehallituksen tai puoluekokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla puoluekokouksen aikana.”

5.8. Kohdan 13. “Sääntömääräinen puoluekokus” nykyinen muotoilu:

“11. valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja.”

Esitetään yllämainittu vaihdetttavaksi PRH:n suosittelemaan muotoon:

“11. valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja heille varahenkilöt.”

6. Valitaan puoluehallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja muut jäsenet

7. Asetetaan puoluekokouksen tarpeellisiksi katsomat valmistelevat toimikunnat

8. Käsitellään puolueen ja eduskuntaryhmän vuosikertomukset ja päätetään niistä

9. Käsitellään puolueen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä puoluehallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

10. Käsitellään puolueen toimintasuunnitelma sekä mahdolliset muut ohjelmat

11. Päätetään puolueen tulo- ja menoarviosta sekä määrätään jäsenmaksujen suuruudet

12. Valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ilmoittautuminen Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/187928728033140/ tai sähköpostitse:
roope(a)edistyspuolue.fi
roopeluhtala
 
Viestit: 58
Liittynyt: 09.02.2012, 16:34

Re: Puoluekokous 2013

ViestiKirjoittaja morko » 30.06.2013, 00:05

roopeluhtala kirjoitti:5.1 Maanomistusvero.
5.2 Haittaverotus.
5.3. Sosiaaliturvatili toimii siten, että osa kansalaisten tuloista verotetaan


Mahtuisiko mukaan vielä yksi muutos?
5.6 Edistyspuolueen nimi muutetaan "Verotus ja holhouspuolueeksi". Koska emme usko enää yksilövapauteen ja yksilön oikeuteen päättää omista asioista, on aiheellista päivittää puolueen nimi arvojemme mukaiseksi. Ihmisten ongelmat johtuvat pohjimmiltaan siitä, että heitä ei veroteta edistyneellä tavalla, eikä heidän omaisuus ole valtion määräämäällä "sosiaaliturvatilillä". Koska ihmiset saavat pitää omaisuutensa ties millä tileillä, he käyttävät omaisuuttaan aivan väärin. Me edistyspuoluelaiset tiedämme paremmin, mihin tarkoitukseen yksilöiden kuuluu rahansa käyttää. Siksi puolueen nimen tulisi kuvastaa sitä isällistä holhousta, jota me kannatamme.
morko
 
Viestit: 132
Liittynyt: 18.10.2012, 16:02

Re: Puoluekokous 2013

ViestiKirjoittaja Jussi Laakso » 30.06.2013, 01:21

Kannatan puoluekokouksen esityslistan ehdotuksen 5.4 eli
"Tasapainotettu budjettivaatimus" ottamista kokouksen käsittelyyn.

Vastustan muiden mainittujen ehdotusten ottamista kokouksen käsittelyyn
Jussi Laakso
 
Viestit: 220
Liittynyt: 14.11.2011, 00:57

Re: Puoluekokous 2013

ViestiKirjoittaja morko » 30.06.2013, 02:38

Kevään suuri uutinen oli, että vihreiden puoluekokouksessa hyväksyttiin puolueen kannaksi alkoholin take away -myynnin salliminen ravintoloista. Roopen esityslistasta päätellen mitään tälläistä liberaalia esitystä ei edistyspuolueen puoluekokouksessa edes käsitellä, puoluekokouksen teema näyttää olevan yksinomaan Roopen verotus-pakkososiaaliturvafetissi.

Jotenkin tätä Roopen seikkailua on jännä seurata, tuskin on toista esimerkkiä Suomen puoluehistoriasta jossa puheenjohtaja yrittää muuttaa puolueen arvoja täysin päinvastaisiksi.
morko
 
Viestit: 132
Liittynyt: 18.10.2012, 16:02

Re: Puoluekokous 2013

ViestiKirjoittaja roopeluhtala » 01.07.2013, 12:42

morko kirjoitti:Kevään suuri uutinen oli, että vihreiden puoluekokouksessa hyväksyttiin puolueen kannaksi alkoholin take away -myynnin salliminen ravintoloista. Roopen esityslistasta päätellen mitään tälläistä liberaalia esitystä ei edistyspuolueen puoluekokouksessa edes käsitellä, puoluekokouksen teema näyttää olevan yksinomaan Roopen verotus-pakkososiaaliturvafetissi.


Haittaverotus on liberaalia. Epäliberaalia olisi mikäli jollain olisi oikeus tuottaa muille haittaa ilman että haitan tuottamisesta joutuu maksamaan haittaa vastaavan kompensaation.

Sosiaaliturvatili ei ole täysin liberaali ehdotus, joskin monien mielestä se liberaalimpi tapa toteuttaa sosiaaliturva, kuin työn verotusta nostamalla rahoitettu perustulo, jota nykyinen puolueohjelma ajaa.
roopeluhtala
 
Viestit: 58
Liittynyt: 09.02.2012, 16:34

Re: Puoluekokous 2013

ViestiKirjoittaja Corto » 02.07.2013, 14:10

Jussi Laakso kirjoitti:Kannatan puoluekokouksen esityslistan ehdotuksen 5.4 eli
"Tasapainotettu budjettivaatimus" ottamista kokouksen käsittelyyn.

Vastustan muiden mainittujen ehdotusten ottamista kokouksen käsittelyyn

Komppaan.
Corto
 
Viestit: 122
Liittynyt: 25.11.2011, 10:14

Re: Puoluekokous 2013

ViestiKirjoittaja morko » 04.07.2013, 12:20

roopeluhtala kirjoitti:Haittaverotus on liberaalia. Epäliberaalia olisi mikäli jollain olisi oikeus tuottaa muille haittaa ilman että haitan tuottamisesta joutuu maksamaan haittaa vastaavan kompensaation.


Tästä haitan korvaamisestahan keskusteltiin täällä, missä et ikävä kyllä vastannut mitään totamukseen siitä, että eikö haitta pitäisi korvata haitan kärsijälle, eikä byrokratiakoneistolle.

Haitanteossa on aina kaksi osapuolta, haitan tekijä ja haitan kärsijä. Kun valtio alkaa määrittelemään haittoja, nähdään varmasti sellaisiakin haittoja joilla ei ole kärsijää ollenkaan, vrt. uhrittomat rikokset. (Ja näinhän Roope itseasiassa tekee, toteamalla että maan omistaminen on haitta). En kutsuisi sitä kovinkaan liberaaliksi.
morko
 
Viestit: 132
Liittynyt: 18.10.2012, 16:02

Re: Puoluekokous 2013

ViestiKirjoittaja roopeluhtala » 05.07.2013, 13:26

Maa-alueen saastuttaminen haittaa muita, sillä saastuttaminen estää muita hyödyntämästä aluetta.

Samoin maa-alueen omistaminen haittaa muita, sillä omistaminen estää muita hyödyntämästä aluetta.
roopeluhtala
 
Viestit: 58
Liittynyt: 09.02.2012, 16:34

Re: Puoluekokous 2013

ViestiKirjoittaja morko » 05.07.2013, 16:14

Jos aiheutan naapurilleni haittaa ruttaamalla naapurini auton lommolle, maksan (tai vakuutusyhtiöni maksaa) hänelle siitä korvauksen. Mistä lähtien on ollut liberaalia, että naapurini sijaista maksaisin haitasta "kompensaatiota" verotuksen muodossa valtiolle?
morko
 
Viestit: 132
Liittynyt: 18.10.2012, 16:02

Re: Puoluekokous 2013

ViestiKirjoittaja Corto » 06.07.2013, 10:50

Jos tuo maanomistusvero tulee virallisiin kantoihin mukaan, niin oma jäsenyyteni ainakin päättyy tähän. Nykyinen valtionkoneisto suoltaa juuri tuollaista hyvinvointibyrokratiaa ihan auttamattakin. Milloin mitäkin "haittaa" ollaan korjaamassa verottamalla lisää.

Lopputulos tuollaisten verojen kanssa on, että hallintokoneisto vetelee taas kohta omia määritelmiään koetusta haitasta ja haitan kokijoista stetsonistaan. Lobbarit kuiskuttelevat edustajien korviin naapurin sahalaitoksen varaavan arvokkaita resursseja ja ehdottavat, että olisi paikallaan hiukan kompensoida haittoja yhteisölle - tulisi mukavasti lisää pelimerkkejä kassaankin samalla. Sivulauseessa vihjataan sitten, että jokasyksyiset rapukekkerit saattavat loppua jos sille omalle sahalaitokselle laitetaan mitään veroja - sehän kun ei taas tuota haittaa yhteisölle.

Siinä vaiheessa kun liberaali puolue alkaa puhua kompensaatiosta yhteisön hyväksi, aletaan olla todella vaarallisilla vesillä. Jos haitan kokijaa ja aiheuttajaa ei nykyisen lainsäädännön puitteissa osata osoittaa, niin eiköhän liene parempi sopia että mitään rikettä ei ole tapahtunutkaan.

Ajatus on varmasti jollain kierolla tavalla vilpittömästi hyvää tarkoittava, mutta valtio ei vain tarvitse enää yhtään tällaista työkalua arsenaaliinsa.

Harmittaa nassuttaa tällaisesta yksittäisestä asiasta kun olin maltillisena liberaalina kuvitellut olevani valmis kompromisseihin. Tässä kohdassa vain haisee suunnitelmatalous ja kollektivismi liian pahasti läpi, että soisin hyvää nimeäni sotkettavan moisiin pyrkimyksiin.
Corto
 
Viestit: 122
Liittynyt: 25.11.2011, 10:14

Seuraava

Paluu Toiminta

cron