Liity Edistyspuolueen jäseneksi ja tue toimintaamme!
Lue lisää ...
Briefly in English!

Edistyspuolue – Vapaus valita

Uutiset
Edistyspuolueen puoluekokous pidetään 16.8.2014 klo 14.00-18.00 Helsingissä

21. heinäkuu 2014

Edistyspuolueen vuoden 2014 puoluekokous pidetään Panimoravintola Bruuverissa Helsingissä lauantaina 16.8.2014 klo 14-18. Osoite on Fredrikinkatu 63AB, 00100 Helsinki. Puoluekokoukseen saa ilmoittautua mukaan facebookissa: https://www.facebook.com/events/1520622181495129/ , mutta mukaan voi tulla myös ilmoittautumatta.

Tilaisuus on kaikille avoin mutta äänioikeus on sääntöjen mukaisesti vain Edistyspuolueen varsinaisilla jäsenillä. Kokouksen alun yhteydessä on mahdollista maksaa jäsenmaksu (kannatusjäsenillä vapaaehtoinen jäsenmaksu, varsinaisilla jäsenillä 20 euroa).

Puoluekokous on Edistyspuolueen korkein päättävä elin ja se valitsee mm. uuden puoluehallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Tämän lisäksi puoluekokouksella on valta päättää Edistyspuolueen linjauksista

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan puoluekokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita

3. Todetaan puoluekokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan puoluekokouksen työjärjestys

5. Lisäys- ja muutosehdotukset puolueen virallisiin kantoihin ja yleisohjelmaan. Puolueen nykyiset kannat löytyvät täältä: http://edistyspuolue.fi/edistyspuolue-kannat/ ja yleisohjelma täältä: http://edistyspuolue.fi/yleisohjelma/

Lisätään seuraavat kannat:

5.1 “Nato-jäsenyys. Edistyspuolue kannattaa Suomen liittymistä puolustusliitto Naton jäseneksi. Jäsenyyden arvioidut vuotuiset kustannukset ovat pienet suhteessa jäsenyyden kansallista turvallisuutta parantavaan vaikutukseen.”

5.2 “Kaksikielisyys ja pakkoruotsi. Ruotsinkieleltä tulisi poistaa toisen virallisen kielen asema, sillä Suomessa on vain vähän sellaisia kansalaisia, jotka osaavat puhua ruotsia, mutta eivät suomea. Myös koulujen pakollinen ruotsin opetus tulisi lakkauttaa. Kaksikielisyydestä ja pakkoruotsista luopuminen säästäisi rahaa ja lisäisi kansalaisten valinnanvapautta.”

5.3 “Steriloiminen. Edistyspuolue kannattaa vapaaehtoisen steriloimisten alaikärajan laskemista nykyisestä kolmestakymmenestä esimerkiksi kahteenkymmeneenviiteen vuoteen. Vastustamme sukupuoltaan korjaavien pakkosteriloimista. Suvunjatkamiskyvyn poistamisen ei tule olla ehto sukupuoltaan korjanneen uuden sukupuolen viralliselle vahvistamiselle.”

Muutetaan tai poistetaan allaolevat kannat ja poistetaan osa yleisohjelmasta. Muutettavat kannat uudessa muodossaan:

5.4 “Maanomistusvero. Kannatamme rakennuksiin kohdistuvan kiinteistöveron korvaamista maapohjan kehittämättömään arvoon perustuvalla maanomistusverolla. Tämän jälkeen voidaan verotusta siirtää työn ja kaupankäynnin verottamisesta maan verottamiseen. Maanomistuksen verottaminen on työn verottamista vähemmän haitallista, sillä työn verottaminen vähentää työn tekemistä. Maanomistusvero sen sijaan ei vähennä maanomistusta, vaan jokainen maa-alue on kuitenkin aina jonkun omistama. Maanomistusveron kiertäminen on käytännössä mahdotonta, joten myös valvontaan vaadittavan byrokratian määrä on hyvin pieni. Vero ei vaadi tulojen tai omaisuuden seurantaa tai yrityskirjanpidon läpikäyntiä, riittää kun tiedetään kunkin maa-alueen omistaja ja verotusarvo.”

5.5 “Autoilu. Kannatamme ajoneuvoveron lakkauttamista. Autoverotus pitää yllä keinotekoisen vanhaa autokantaa, mikä heikentää liikenneturvallisuutta ja kuormittaa ympäristöä. Autoilun ulkoishaitat kannattaisi veloittaa autoilijoilta polttoaineveron ja tienkäyttömaksujen muodossa. Polttoaineveroon ja tienkäyttömaksuihin hinnoiteltaisiin mukaan ajoneuvojen aiheuttamat ruuhka-, pakokaasu- ja meluhaitat, sekä niiden aiheuttamien vaaratilanteiden haitan arvo. Koska haitat ovat suurempia asutuskeskusten lähellä ajettaessa, on tienkäyttömaksujen periminen perusteltua, sillä pelkällä polttoaineen verotuksella ei saada kohdistettua haittoja tarkasti, vaan lähinnä haja-asutusalueilla ajavat maksaisivat tällöin kohtuuttoman suurta haittaveroa polttoaineidensa hinnoissa. Tienkäyttömaksujärjestelmä tulee toteuttaa vain mikäli toteutustapa ei loukkaa kansalaisten yksityisyydensuojaa, ja mikäli maksujen keräämiskustannukset ovat kohtuulliset suhteessa veron tuottoon.”

5.6 “Alkoholiverotus. Alkoholivero on perusteltu vain terveysvakuutusmaksuna valtiolle. Jos ihmisten vastuuta terveydestään lisätään esimerkiksi bonusvakuutuksin, alkoholiveroa tulee keventää samassa suhteessa. Mielestämme on tärkeää korostaa, että valtion tehtävä ei ole ohjata ihmisten elintapoja. Aikuisella ihmisellä tulee olla vapaus valita, nauttiiko hän alkoholia, eikä valtion tule yrittää painostaa häntä suuntaan tai toiseen.”

5.7 “Arvonlisävero. Mielestämme arvonlisäverotusta tulee yksinkertaistaa ja laskea. Verotuksessa tulee siirtyä vaiheittain yhtenäiseen arvonlisäverokantaan.”

5.8 “Sosiaaliturvatili. Suomalaisten sosiaaliturva tulisi järjestää sosiaaliturvatilin avulla. Mikäli kansalainen jää työttömäksi tai tarvitsee rahaa terveydenhoitokuluihinsa, voi hän saada rahaa näihin kuluihin omalta sosiaaliturvatililtään. Tili toimii myös eläkesäästötilinä eli sinne kertyneet säästöt määräävät eläkkeelle jäävän eläkkeen suuruuden. Mikäli tilillä ei ole rahaa, myönnetään tilinhaltijalle lainamuotoista sosiaaliturvaa, jonka seurauksena tilille kertyy miinussaldoa. Miinussaldo tulee maksaa takaisin, jos tilinhaltija todetaan myöhemmin maksukykyiseksi. Sosiaaliturvatili kannustaa kansalaisia pitämään omat työttömyyden ja terveydenhoidon kulunsa pieninä, sillä näihin kuluihin käytetyt rahat pienentävät eläkettä. ”

Perustulon kannattamisesta luopuminen johtaa paitsi perustulo-kannan, myös yleisohjelman ja useamman muun kannan, joissa perustulo mainitaan, muuttumiseen. Kohta 5.9 käsittää kaikki nämä muutokset.

5.9 “- Perustulo. Edistyspuolue on luopunut perustuloa puoltavasta kannasta vuoden 2014 puoluekokouksessaan, ja kannattaa sosiaaliturvan järjestämistä sosiaaliturvatilin avulla.

- Ansiosidonnainen työttömyysturva. Kannatamme verovaroin kustannetun ansiosidonnaisen työttömyysturvan vaiheittaista lopettamista. Mielestämme ansiosidonnaista työttömyysturvaa haluavien tulee hankkia tämä vakuutus esimerkiksi liittymällä työttömyyskassaan tai hankkimalla muu yksityinen työttömyysvakuutus.

- Työttömyys. Tekemätöntä työtä on loputtomasti, eikä työ lopu teknologisen kehityksen myötä, koska ihmisten tarpeet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Jotta mahdollisimman moneen tehtävään kannattaisi palkata tekijä ja jotta näitä töitä kannattaisi ottaa vastaan, on mielestämme ensisijaisen tärkeää keventää ja yksinkertaistaa verotusta, kehittää sosiaaliturvaa nykyistä kannustavammaksi sosiaaliturvatilin avullla, ja vähentää työllistämistä vaikeuttavia lakeja.

- Vanhustenhuolto. Mielestämme yhteiskunnan on huolehdittava vanhuksista niin, että jokainen voi elää ihmisarvoista elämää. Eläkkeelle jäävän eläke määräytyisi sosiaaliturvatilille kertyneiden säästöjen perusteella. Mikäli sosiaaliturvatilillä ei ole säästöjä, tulee eläköityvälle kuitenkin turvata välttämätön toimeentulo.”

Poistettavat kannat:

- Lapsilisät-kanta

- Opintotuki-kanta

- Progressiivinen verotus -kanta

- Sosiaaliturva-kanta

- Toimeentulotuki-kanta

- Työttömyysturva-kanta

Lisäksi puolueen yleisohjelmasta poistetaan kappale “Kannustavaan perustuloon”.

6. Varjobudjetti. Ehdotetaan että Edistyspuolueelle hyväksytään seuraava varjobudjetti: http://roopeluhtala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/165520-tyon-verotuksesta-voidaan-luopua-luonnos-edistyspuolueen-varjobudjetiksi

7. Valitaan puoluehallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja muut jäsenet

8. Asetetaan puoluekokouksen tarpeellisiksi katsomat valmistelevat toimikunnat

9. Käsitellään puolueen ja eduskuntaryhmän vuosikertomukset ja päätetään niistä

10. Käsitellään puolueen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä puoluehallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

11. Käsitellään puolueen toimintasuunnitelma sekä mahdolliset muut ohjelmat

12. Päätetään puolueen tulo- ja menoarviosta sekä määrätään jäsenmaksujen suuruudet

13. Valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsua päivitetty 28.7.2014

Kommentointi on suljettu.

Blogi

Yli yhteiskuntaluokkien

Isoäitini isä oli sosialisti. Mutta mitä muuta saattoi odottaa rutiköyhältä maalaispojalta, joka saapui 1900-luvun alussa Turkuun? Hänen kuului olla sosialisti.

Lue lisää..

Kirjoitus Turun Sanomissa

Edistyspuolueen puoluesihteerin, Otto Rosendahlin kirjoitus Turun Sanomissa 4.5.2012:

Lue lisää..

Kirjoitus Turun Sanomissa

Edistyspuolueen puheenjohtajan, Jouni Flemmingin kirjoitus Turun Sanomissa 23.4.2012:

Lue lisää..

Kirjoitus Turun Sanomissa

Edistyspuolueen puoluesihteerin, Otto Rosendahlin kirjoitus Turun Sanomissa 12.4.2012:

Lue lisää..

Kirjoitus Turun Sanomissa

Edistyspuolueen puheenjohtajan, Jouni Flemmingin kirjoitus Turun Sanomissa 16.2.2012:

Lue lisää..

Blogiarkisto