Liity Edistyspuolueen jäseneksi ja tue toimintaamme!
Lue lisää ...
Briefly in English!

Edistyspuolue – Vapaus valita

Uutiset
Edistyspuolueen puoluekokous pidetään 13.7.2013 klo 14.00-18.00 Turussa

10. kesäkuu 2013

Huom. kokouskutsua päivitetty viimeksi 4.7.2013

Paikkana Panimoravintola Koulu, historian luokka, Eerikinkatu 18, 20100 Turku.

Tilaisuus on kaikille avoin mutta äänioikeus on sääntöjen mukaisesti vain Edistyspuolueen varsinaisilla jäsenillä. Kokouksen alun yhteydessä on mahdollista maksaa jäsenmaksu (kannatusjäsenillä vapaaehtoinen jäsenmaksu, varsinaisilla jäsenillä 20 euroa).

Puoluekokous on Edistyspuolueen korkein päättävä elin ja se valitsee mm. uuden puoluehallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Tämän lisäksi puoluekokouksella on valta päättää Edistyspuolueen linjauksista

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan puoluekokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita

3. Todetaan puoluekokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan puoluekokouksen työjärjestys

5. Lisäys- ja muutosehdotukset puolueen virallisiin kantoihin, yleisohjelmaan sekä sääntöihin. Puolueen nykyiset kannat löytyvät täältä: http://edistyspuolue.fi/edistyspuolue-kannat/ , yleisohjelma täältä: http://edistyspuolue.fi/yleisohjelma/ ja säännöt täältä: http://edistyspuolue.fi/saannot/

Lisättävät kannat:

5.1 Lisätään puolueen virallisiin kantoihin seuraava kanta:

“Maanomistusvero. Mikäli valtio turvaa joillekin yksinoikeuden sellaisen välttämättömän ja rajallisen resurssin käyttöön, mikä ei ole työn tulosta, tulee yksinoikeuden arvo periä yksinoikeuden haltijalta yhteisölle. Koska maa ei ole työn tulosta, tulee maanomistajien yksinoikeuksien arvo periä heiltä verottamalla heiltä toistuvasti osa heidän omistamansa maan kehittämättömästä arvosta.”

5.2 Lisätään puolueen virallisiin kantoihin seuraava kanta:

“Haittaverotus. Edistyspuolue kannattaa verotuksen painopisteen siirtämistä työn verottamisesta haittojen verottamiseen. Haitan tuottamisesta tulisi pääsääntöisesti periä tuotetun haitan suuruinen vero tai maksu. Näitä haitan tuottamisesta perittäviä veroja ja maksuja ovat mm. saastutusverot, maanomistusvero, metsästys- ja kalastuslupamaksut, luonnonvarojen käyttömaksut, virastojen ja muiden valtion laitosten palvelumaksut, sekä rikoksista määrätyt sakot. Rikoksista määrättyjen sakkojen suuruus tulisi olla vähintään tuotetun haitan suuruinen, tai rikoksella saavutettu hyöty jaettuna kiinnijäämisriskillä, riippuen siitä kumpi näistä on korkeampi.”

5.3. Lisätään puolueen virallisiin kantoihin seuraava kanta:

“Sosiaaliturvatili. Suomalaisten sosiaaliturva tulisi järjestää sosiaaliturvatilin avulla. Sosiaaliturvatili toimii siten, että osa kansalaisten tuloista verotetaan kunkin kansalaisen henkilökohtaiselle tilille. Mikäli kansalainen jää työttömäksi tai tarvitsee rahaa terveydenhoitokuluihinsa, voi hän saada rahaa näihin kuluihin omalta sosiaaliturvatililtään. Tili toimii myös eläkesäästötilinä, eli sinne kertyneet säästöt määräävät eläkkeelle jäävän eläkkeen suuruuden. Sosiaaliturvatili kannustaa kansalaisia pitämään omat työttömyyden ja terveydenhoidon kulunsa pieninä, sillä näihin kuluihin käytetyt rahat pienentävät eläkettä. Niille kansalaisille, joiden sosiaaliturvatilillä ei ole säästöjä, tulee turvata välttämätön toimeentulo.”

5.4. Lisätään puolueen virallisiin kantoihin seuraava kanta, ja muutetaan yleisohjelmaa seuraavasti:

Lisättävä kanta:

“Tasapainotettu budjettivaatimus. Valtiolla ei tule olla oikeutta kerryttää velkaa, sillä velanotto on tulonsiirto tulevilta sukupolvilta velkaa ottavalle sukupolvelle. Valtion ei tule myöskään kerätä omaisuutta, sillä omaisuuden kerääminen on tulonsiirto nykyiseltä sukupolvelta tuleville. Edistyspuolue kannattaa tasapainotetun budjettivaatimuksen lisäämistä perustuslakiin, jolloin valtion velvollisuus on pitää varat ja velat, ja tämän seurauksena myös tulot ja menot, yhtäsuurina.”

Muutos yleisohjelmaan, kappale “Irti valtionvelasta” muutetaan seuraavanlaiseksi:

“Valtion menot tulee kattaa täysimääräisesti verotuloilla eikä velalla. Kannatamme tasapainotetun budjettivaatimuksen lisäämistä perustuslakiin, jolloin valtion velvollisuus on pitää varat ja velat, ja tämän seurauksena myös tulot ja menot, yhtäsuurina.”

Perustulon kannattamisesta luopuminen johtaa paitsi perustulo-kannan, myös yleisohjelman ja useamman muun kannan, joissa perustulo mainitaan, muuttumiseen. Kohta 5.5. käsittää kaikki nämä muutokset.

5.5. Muutetaan tai poistetaan allaolevat kannat ja poistetaan osa yleisohjelmasta.

Muutettavat kannat uudessa muodossaan:

“- Perustulo. Edistyspuolue on luopunut perustuloa puoltavasta kannasta vuoden 2013 puoluekokouksessaan, ja kannattaa sosiaaliturvan järjestämistä sosiaaliturvatilin avulla. Mikäli haittaverojen tuotto joskus ylittää valtion menot, ja työn verotusta ei enää ole mahdollista laskea, tulee ylimenevä tuotto kuitenkin jakaa kansalaisille perustulona.

- Ansiosidonnainen työttömyysturva. Kannatamme verovaroin kustannetun ansiosidonnaisen työttömyysturvan vaiheittaista lopettamista. Mielestämme ansiosidonnaista työttömyysturvaa haluavien tulee hankkia tämä vakuutus esimerkiksi liittymällä työttömyyskassaan tai hankkimalla muu yksityinen työttömyysvakuutus.

- Progressiivinen verotus. Mielestämme verotuksen progressiivisuus ei ole itseisarvo. Tärkeämpää on verotaakan vähentäminen kaikissa tuloluokissa, jotta verojärjestelmästä saataisiin työn tekemistä ja ahkeruutta tukeva.

- Työttömyys. Tekemätöntä työtä on loputtomasti, eikä työ lopu teknologisen kehityksen myötä, koska ihmisten tarpeet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Jotta mahdollisimman moneen tehtävään kannattaisi palkata tekijä ja jotta näitä töitä kannattaisi ottaa vastaan, on mielestämme ensisijaisen tärkeää keventää ja yksinkertaistaa verotusta, kehittää sosiaaliturvaa nykyistä kannustavammaksi sosiaaliturvatilin avullla, ja vähentää työllistämistä vaikeuttavia lakeja.

- Vanhustenhuolto. Mielestämme yhteiskunnan on huolehdittava vanhuksista niin, että jokainen voi elää ihmisarvoista elämää. Eläkkeelle jäävän eläke määräytyisi sosiaaliturvatilille kertyneiden säästöjen perusteella. Mikäli sosiaaliturvatilillä ei ole säästöjä, tulee eläköityvälle kuitenkin turvata välttämätön toimeentulo.”

Poistettavat kannat:

- Lapsilisät-kanta

- Opintotuki-kanta

- Sosiaaliturva-kanta

- Toimeentulotuki-kanta

- Työttömyysturva-kanta

Lisäksi puolueen yleisohjelmasta poistetaan kappale “Kannustavaan perustuloon”.

Muutokset puolueen sääntöihin. Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa korjaamaan seuraavat kohdat puolueen säännöissä:

5.6. Kohdan 3. “Toiminnan laatu” nykyinen muotoilu:

“Toimintansa tukemiseksi puolue voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, ostaa, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita, järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa, tavaroiden ja palvelujen myynti- ja vuokraustoimintaa, ravitsemus- ja majoitusliiketoimintaa sekä muuta puolueen tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellista varainhankintaa, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen puolueen jäsenille.”

Esitetään yllämainittu vaihdetttavaksi PRH:n suosittelemaan muotoon:

“Toimintansa tukemiseksi puolue voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, ostaa, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita, järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa, ravitsemus- ja majoitusliiketoimintaa sekä muuta puolueen tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellista vastaavaa 5§:n mukaista taloudellista toimintaa, jonka tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen puolueen jäsenille.”

5.7. Kohdan 11. “Puoluekokoukset” nykyinen muotoilu:

“Puoluekokoukseen voidaan osallistua puoluehallituksen tai puoluekokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla puoluekokouksen aikana tai ennen puoluekokousta.”

Esitetään yllämainittu vaihdetttavaksi PRH:n suosittelemaan muotoon:

“Puoluekokoukseen voidaan osallistua puoluehallituksen tai puoluekokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla puoluekokouksen aikana.”

5.8. Kohdan 13. “Sääntömääräinen puoluekokus” nykyinen muotoilu:

“11. valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja.”

Esitetään yllämainittu vaihdetttavaksi PRH:n suosittelemaan muotoon:

“11. valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja heille varahenkilöt.”

6. Valitaan puoluehallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja muut jäsenet

7. Asetetaan puoluekokouksen tarpeellisiksi katsomat valmistelevat toimikunnat

8. Käsitellään puolueen ja eduskuntaryhmän vuosikertomukset ja päätetään niistä

9. Käsitellään puolueen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä puoluehallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

10. Käsitellään puolueen toimintasuunnitelma sekä mahdolliset muut ohjelmat

11. Päätetään puolueen tulo- ja menoarviosta sekä määrätään jäsenmaksujen suuruudet

12. Valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ilmoittautuminen Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/187928728033140/ tai sähköpostitse:
roope(a)edistyspuolue.fi

Kommentointi on suljettu.

Blogi

Yli yhteiskuntaluokkien

Isoäitini isä oli sosialisti. Mutta mitä muuta saattoi odottaa rutiköyhältä maalaispojalta, joka saapui 1900-luvun alussa Turkuun? Hänen kuului olla sosialisti.

Lue lisää..

Kirjoitus Turun Sanomissa

Edistyspuolueen puoluesihteerin, Otto Rosendahlin kirjoitus Turun Sanomissa 4.5.2012:

Lue lisää..

Kirjoitus Turun Sanomissa

Edistyspuolueen puheenjohtajan, Jouni Flemmingin kirjoitus Turun Sanomissa 23.4.2012:

Lue lisää..

Kirjoitus Turun Sanomissa

Edistyspuolueen puoluesihteerin, Otto Rosendahlin kirjoitus Turun Sanomissa 12.4.2012:

Lue lisää..

Kirjoitus Turun Sanomissa

Edistyspuolueen puheenjohtajan, Jouni Flemmingin kirjoitus Turun Sanomissa 16.2.2012:

Lue lisää..

Blogiarkisto