Liity Edistyspuolueen jäseneksi ja tue toimintaamme!
Lue lisää ...
Briefly in English!

Edistyspuolue – Vapaus valita

Edistyspuolue A:sta Ö:hön

Seuraavassa on esitelty Edistyspuolueen viralliset kannat tiettyihin ajankohtaisiin ja periaatteellisiin kysymyksiin.

 

Mitä mieltä Edistyspuolue on seuraavista asioista…?

 

A

Abortti Mielestämme aikuinen ihminen omistaa itse oman kehonsa. Naisella tulee täten olla oikeus päättää itse omasta kehostaan myös raskauden aikana. Siksi raskauden keskeytyksen tulee olla naisen itsensä päätettävissä 24. raskausviikkoon asti, sille ei tule asettaa lainsäädännössä ehtoja, eikä asian tule viimekädessä olla virkamiehen päätettävissä, toisin kuin nyt. Naisille, jotka haluavat raskauden keskeyttämistä muusta kuin terveydellisestä syystä, voi toki konsultoinnin yhteydessä tarjota tietoa muista vaihtoehdoista, kuten adoptiosta.
Adoptio Kantamme on, että adoption tulisi ensisijaisesti olla aikuisten välinen sopimusasia. Lapsensa adoptoitavaksi antavalla tulee halutessaan olla mahdollisuus esimerkiksi osallistua adoptiovanhempien valintaan. Mielestämme viranomaiset eivät saa estää adoptiota, ellei lapsen etu selkeästi vaarannu. Valtion ei siis tule yleisesti kieltää adoptiota esimerkiksi samaa sukupuolta olevilta pareilta.
Alkoholiverotus Alkoholivero on perusteltu vain terveysvakuutusmaksuna valtiolle. Jos ihmisten vastuuta terveydestään lisätään esimerkiksi bonusvakuutuksin, alkoholiveroa tulee keventää samassa suhteessa. Mielestämme on tärkeää korostaa, että valtion tehtävä ei ole ohjata ihmisten elintapoja. Aikuisella ihmisellä tulee olla vapaus valita, nauttiiko hän alkoholia, eikä valtion tule yrittää painostaa häntä suuntaan tai toiseen.
Alkoholin myyntirajoitukset Mielestämme aikuisella ihmisellä on oltava oikeus ostaa alkoholia sitä hänelle myyvältä yritykseltä heidän keskenään sopimillaan ehdoilla, eikä valtion tule puuttua tähän säätämällä esimerkiksi aikarajoituksia. Ks. myös Alkoholiverotus
Ansiosidonnainen työttömyysturva Kannatamme verovaroin kustannetun ansiosidonnaisen työttömyysturvan vaiheittaista lopettamista ja työttömyysturvan korvaamista perustulolla (Ks. Perustulo). Mielestämme ansiosidonnaista työttömyysturvaa haluavien tulee hankkia tämä vakuutus esimerkiksi liittymällä työttömyyskassaan tai hankkimalla muu yksityinen työttömyysvakuutus.
Armeija ja asevelvollisuus Mielestämme ketään ei saa pakottaa työhön vankilan uhalla, eikä maanpuolustus muodosta poikkeusta tähän periaatteeseen. Kannatamme maanpuolustuskoulutuksen muuttamista vapaaehtoiseksi. Uskomme, että riittävän moni nuori suorittaisi maanpuolustuskoulutuksen vapaaehtoisestikin. Lisäksi vapaaehtoisuus lisäisi koulutettavien ja kouluttajien motivaatiota ja parantaisi Suomen maanpuolustuksen uskottavuutta. Mikäli riittävän suuri osa nuorista ei suorittaisi maanpuolustuskoulutusta vapaaehtoisesti, varusmiesten päivärahoja tulisi nostaa. Nykyinen järjestelmä, jossa nuoret miehet pakotetaan asepalvelukseen, on mielestämme paitsi väärin myös tehotonta ja kallista. Vastoin yleistä harhaluuloa varusmiespalveluksen palkattomuus ei tee asevelvollisuusarmeijasta ilmaista tai edes halpaa. Ilman asevelvollisuutta nuoret voisivat hyödyntää tämän ajan töissä tai opiskelemassa, joten asevelvollisuusarmeijan hinta kätkeytyy yhteiskunnan rakenteisiin.
Arvonlisävero Mielestämme arvonlisäverotusta tulee yksinkertaistaa ja laskea. Verotuksessa tulee siirtyä vaiheittain yhtenäiseen arvonlisäverokantaan.
Ammattiyhdistysliikkeet Edistyspuolueen mielestä jokaisella ihmisellä tulee olla vapaus kuulua haluamaansa järjestöön tai yhteisöön. Valtion ei tule antaa tukea tai erityiskohtelua millekään järjestölle tai yhteisölle, eikä ketään saa pakottaa kuulumaan tai estää kuulumasta mihinkään järjestöön tai yhteisöön.
Ampuma-aseet Mielestämme aikuisella, nuhteettomasti eläneellä ihmisellä tulee pääsääntöisesti olla mahdollisuus hankkia itselleen ampuma-ase.
Aukiolorajoitukset Kauppojen, ravintoloiden ja muiden yritysten aukioloaikojen tulee olla omistajien, työntekijöiden ja asiakkaiden välinen sopimusasia, johon valtion tai etujärjestöjen ei tule puuttua. Kaikki julkisen vallan määräämät aukiolorajoitukset tulee poistaa.
Autoilu Kannatamme ajoneuvoveron lakkauttamista. Autoverotus pitää yllä keinotekoisen vanhaa autokantaa, mikä heikentää liikenneturvallisuutta ja kuormittaa ympäristöä. Autoilun ulkoishaitat kannattaisi veloittaa autoilijoilta polttoaineveron ja tienkäyttömaksujen muodossa. Polttoaineveroon ja tienkäyttömaksuihin hinnoiteltaisiin mukaan ajoneuvojen aiheuttamat ruuhka-, pakokaasu- ja meluhaitat, sekä niiden aiheuttamien vaaratilanteiden haitan arvo. Koska haitat ovat suurempia asutuskeskusten lähellä ajettaessa, on tienkäyttömaksujen periminen perusteltua, sillä pelkällä polttoaineen verotuksella ei saada kohdistettua haittoja tarkasti, vaan lähinnä haja-asutusalueilla ajavat maksaisivat tällöin kohtuuttoman suurta haittaveroa polttoaineidensa hinnoissa. Tienkäyttömaksujärjestelmä tulee toteuttaa vain mikäli toteutustapa ei loukkaa kansalaisten yksityisyydensuojaa, ja mikäli maksujen keräämiskustannukset ovat kohtuulliset suhteessa veron tuottoon.
Avoimuus Verovaroin tuotetun tiedon tulee olla oletusarvoisesti julkista ja sen tulee olla vapaasti kaikkien suomalaisten käytettävissä. Tiedon salaaminen voi olla perusteltua lähinnä ihmisen yksityisyyden tai Suomen turvallisuuden suojelemiseksi.Yritysten tai yhteisöjen avoimuus on niiden oma asia. Julkisella vallalla on oikeus vaatia ihmisiltä tietoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä (esimerkiksi verotuksen toteuttamiseksi).

E

Eläinten suojelu Ihminen sitoutuu lemmikin ottaessaan huolehtimaan sen hyvinvoinnista. Mielestämme julkisella vallalla on oikeus ottaa lemmikki pois omistajaltaan, mikäli eläimen hyvinvointi on vaarassa esimerkiksi puutteellisen ruokinnan tai laiminlyödyn terveydenhuollon vuoksi. Mielestämme myös hyötyeläimille aiheutettavaa tarpeetonta kärsimystä on vältettävä. Hyväksymme julkiselle vallalle tietyn roolin eläinten hyvinvoinnin valvomisessa.
Eläkkeet Perusturva tulee taata myös eläkeläisille. Eläkkeen ansiosidonnaisten osien tulisi vastata jo maksettuja eläkevakuutusmaksuja. Eräs ratkaisu tämän toteuttamiseksi olisi maksujen ja ansiosidonnaisen osan yksityistäminen.
Energiantuotanto Edistyspuolue suhtautuu pohjimmiltaan neutraalisti kaikkiin energiantuotantomuotoihin, mikäli niistä ei aiheudu haittaa ulkopuolisille. Mielestämme kansalaisilla tulee olla oikeus päättää, minkälaisia energian tuotantolaitoksia Suomeen rakennetaan. Tämän valinnan tulee tapahtua kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan, ei keskusjohtoisesti tai valtion virkamiesten määräysten mukaisesti.Mielestämme valtion ei pidä valita energiatuotantoyhtiöitä, -tapoja ja paikkakuntia. Tällainen menettely tuottaa vain tehottomuutta ja korruptiota ja vaikeuttaa kuluttajien energiapäätöksiä. Vaikka valtion roolia tulee mielestämme rajoittaa, on itsestään selvää, että saastuttajan tulee korvata aiheuttamansa vahingot esimerkiksi saasteverotuksen kautta. Suurimpien riskien osalta korvauskyky pitää taata vastuuvakuutuksin tai turvallisuussäännöksin.
Euro Suhtaudumme euroon kriittisesti. Mielestämme ylikansallinen valuutta on erityisesti tässä tapauksessa luonteeltaan epävakaa, koska sen takeena ei ole mitään konkreettista varallisuutta. Euron kaltainen yhteisvaluutta rakentuu yhteisen rahapolitiikan varaan, ja uskomme yhtenäisen rahapolitiikan, kuten saman korkotason soveltamisen laajalla maantieteellisellä alueella, aiheuttavan yhä suurempia ongelmia. Tämän lisäksi näemme Euron kaltaisen keskusjohtoisen valuutan rikkovan pohjimmiltaan ihmisten valinnanvapautta. Ruotsi on pärjännyt huomattavasti paremmin omalla valuutallaan kuin Suomi eurolla. Mielestämme Suomen on valmisteltava toimintamalleja eurosta irtautumiseen.
Euroopan Unioni Euroopan unioni on lähtökohdiltaan hyvä ajatus, ja se on osin lisännyt valinnanvapautta ja purkanut kaupankäynnin esteitä. Edistypuolue pitää erityisen kannatettavina sisämarkkinoita, joissa ihmiset, tavarat, palvelut ja raha saavat liikkua vapaasti. Monista myönteisistä saavutuksista huolimatta EU:sta on samalla muodostunut valtava byrokratiakoneisto, joka on alkanut rajoittaa ihmisten vapautta. Edistyspuolue haluaa rajata Euroopan unionin tehtävät yhteismarkkinoiden vapauttamiseen ja ylläpitoon ja purkaa turhan byrokratian. Tämän epäonnistuessa ja byrokratian edelleen paisuessa tulisi harkita, voidaanko jäsenyyden tarjoamat edut saavuttaa myös Euroopan unionin ulkopuolella.
Euroopan pysyvä vakausmekanismi (EMV) Ks. Pankkituet.
Eutanasia Mielestämme täysivaltainen aikuinen omistaa itse oman kehonsa ja saa halutessaan tehdä päätöksen oman elämänsä lopettamisesta. Hänellä tulee olla vapaus pyytää apua oman elämänsä lopettamiseen, mutta ketään ei saa velvoittaa auttamaan häntä.

G

Geenimuunnellut organismit Edistyspuolueen mielestä ihmisillä tulee olla vapaus syödä sitä, mitä he itse haluavat. Jos joku haluaa käyttää geenimuunneltuja elintarvikkeita, hänen tulee saada tehdä niin. Sekä geenimuunnellun että -muuntelemattoman maataloustuotannon ulkopuolisille aiheuttamat haitat tulee luonnollisesti korvata. Tällöin kannattavaa on vain sellainen maataloustuotanto, jonka riskit ovat sopusoinnussa hyötyjen kanssa.
Globalisaatio Globalisaatio eli kansainvälistyminen tai “maapalloistuminen” tarkoittaa ihmisten välisten yhteyksien lisääntymistä. Kannatamme mahdollisimman vapaata kaupankäyntiä ja yhteistyötä, kunhan tästä ei aiheudu suoraa haittaa muille ja yhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen.

H

Haittaverotus Edistyspuolue kannattaa verotuksen painopisteen siirtämistä työn verottamisesta ulkoishaittojen verottamiseen. Haitan tuottamisesta tulisi pääsääntöisesti periä tuotetun haitan suuruinen vero tai maksu.
Hedelmöityshoidot Hedelmöityshoitojen tulee ensisijaisesti olla potilaan ja hoitoa tarjoavan tahon välinen asia. Valtion ei tule määritellä, kuka tai ketkä saavat ostaa hedelmöityshoitoja, ellei hoidon antamisesta voida osoittaa syntyvän selvää haittaa kolmannelle osapuolelle kuten lapselle. Valtion tulee osallistua hedelmöityshoitojen kustannuksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että hedelmöityshoidolla hoidetaan sairaudesta johtuvaa lapsettomuutta.
Huumeet Edistyspuolue ei kannata tai suosittele minkään päihteen käyttämistä, mutta mielestämme julkisen vallan tulisi keskittyä ongelmakäyttäjien hoitoon ohjaamiseen, ei rankaisemiseen. Eräiden mietojen huumeiden,
kuten kannabiksen ja khatin, on todettu olevan vaikutuksiltaan vähemmän haitallisia kuin tupakan ja alkoholin, eikä niiden käyttö, hallussapito tai kauppa itsessään loukkaa muiden oikeuksia, joten niistä ei tulisi myöskään rangaista. On kuitenkin korostettava, että vapaus tuo mukanaan vastuun ja aikuinen vastaa aina omista tekemisistään, liittyi asiaan päihteet tai eivät. Tämän lisäksi aikuisella on oikeus päättää vain omasta elämästään, joten mitään muille ihmisille haittaa aiheuttavaa käytöstä ei tule hyväksyä ja esimerkiksi työnantajan tulee voida vapaasti valita työntekijänsä, vaikkapa niin, että avoin työtehtävä on tarjolla vain hakijoille, jotka eivät käytä mitään päihteitä.

I

Internet-sensuuri, estolistat Ks. Sensuuri.

J

Julkiset palvelut Mielestämme valtion ja kuntien tehtävä ei ole tuottaa kaikkia palveluja itse, vaan varmistaa, että kaikille on tarjolla riittävät koulutus-, terveydenhuolto- ja muut peruspalvelut. Esimerkiksi palvelusetelit ovat julkisia palveluja parempi ratkaisu.

K

Kaavoitus Asuntojen hinnat ylittävät rakentamiskustannukset monissa kaupungeissa. Mielestämme ensisijaisena syynä tähän on rakennusoikeuden liian tiukka sääntely. Kantamme on, että maanomistajan tulee saada rakentaa tontilleen vapaasti, kunhan hän ei aiheuta kohtuutonta haittaa muille. Mikäli ihmiset haluavat varmistaa, että heidän naapuriinsa rakennetaan vain tietyntyyppisiä rakennuksia, he voivat esimerkiksi ostaa yhdessä maa-alueen ja jälleenmyydä siitä tontteja, joihin he ovat liittänet sopimuksella tietynlaisen rakennusoikeuden.
Kaksikielisyys Suomi on kaksikielinen maa, ja sen tulee myös säilyä sellaisena. Jokaisen Suomen kansalaisen on saatava valtion ja kuntien viranomaisilta tarvitsemansa palvelut omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokaisen suomalaisen tulisi olla kaksikielinen. Vaikka toisen kotimaisen kielen opiskelu onkin monelle järkevä ratkaisu, saattaa osa oppilaista, erityisesti yksikielisillä alueilla, hyötyä enemmän käyttämällä saman ajan jonkin muun kielen opiskeluun. Tämän tulisi olla jokaisen oppilaan ja hänen vanhempiensa päätettävissä, ja siksi toisen kotimaisen kielen tulisi olla valinnainen aine muiden kielten joukossa. On kuitenkin muitakin aineita, kuten uskonto, joiden ei tarvitsisi olla pakollisia, joten toinen kotimainen kieli pitäisi tehdä valinnaiseksi osana laajempaa uudistusta, jossa tarkasteltaisiin mahdollisuuksia tehdä muitakin aineita valinnaiseksi. Jos ja kun ruotsin kielen opiskelusta tulee suomenkielisille valinnaista, yhdenvertaisuuden nimissä myös suomen kielen opiskelusta on tultava olla valinnaista ruotsinkielisille. Jotta palvelujen saanti sekä suomeksi että ruotsiksi turvattaisiin, valtion sekä kaksikielisten kuntien ja maakuntien virkamiehiltä tulisi jatkossakin edellyttää molempien kotimaisten kielten hallitsemista, mikä heidän olisi osoitettava kielikokeella, tai vähintäänkin kussakin asiakaspalvelutehtävässä on oltava riittävästi kummankin kielen osaajia. Tarvitsemansa kielitaidon he voivat kuitenkin hankkia itse valitsemallaan tavalla, kuten koulussa, iltakursseilla tai itseopiskelulla.
Kansanäänestykset Ks. Suora demokratia.
Kauppojen sunnuntaiaukiolo Ks. Aukiolorajoitukset.
Kannabiksen laillistaminen Ks. Huumeet.
Kehitysapu Kehitysyhteistyö eli verovaroista kustannettu rahallinen apu köyhille maille tulee mielestämme lopettaa, koska rahan lahjoittaminen ei saa aikaan todellista kehitystä eikä se pitkällä aikavälillä paranna kohdemaiden ihmisten elinoloja. Mielestämme paras tapa auttaa kehittyviä maita on käydä niiden kanssa mahdollisimman laaja-alaista kauppaa. Edistäisimme tätä poistamalla kaupankäynnin esteitä.
Kolmikanta Mielestämme valtion ei tule osallistua ihmisten välisiin sopimuksiin, kuten työsopimuksiin, kunhan ketään ei huijata eikä kenellekään aiheuteta suoraa haittaa.
Kreikan tukipaketit Ks. Pankkituet.
Kuntaliitokset Kuntien on voitava itse päättää kuntaliitoksista. Valtion ei kuitenkaan pidä tukea talouttaan huonosti hoitavia kuntia, sillä silloin niiden motiivi toimintansa tehostamiseen katoaa.
Kuntien itsemääräämisoikeus Edistyspuolueen mielestä valtio puuttuu nykyään liiaksi kuntien toimintaan. Kunnilla ja kuntalaisilla tulee olla vapaus ja valta valita, mitä palveluja asukkaille tarjotaan, eikä valtion tule pakottaa kaikkia kuntia toimimaan samalla tavoin.
Kulttuuri Mielestämme valtion ei tule rajoittaa tai tukea mitään kulttuurin muotoa tai osa-aluetta. Edistyspuolueen mielestä kulttuurin tulee antaa kehittyä vapaasti ihmisten haluamalla tavalla, ei keskusjohtoisesti.
Köyhyys Edistyspuolueen kanta on, että köyhyys johtuu sekä suoraan että välillisesti työttömyydestä. Ehdottamamme sosiaaliturva- ja työmarkkinauudistukset sekä talouden tehokkuutta lisäävät toimet parantaisivat nykytilannetta huomattavasti. Mielestämme köyhyyttä ei tule määritellä suhteellisella mittaustavalla tai tuloeroilla, koska näin mitattuna köyhyys ei poistu koskaan. Kannatamme köyhyyden mittaamista absoluuttisin arvoin, kuten tulojen määrän mukaan.

L

Lahjavero Ks. Perintö- ja lahjavero.
Lapsilisät Kannatamme lapsilisien vaiheittaista korvaamista ikäporrasteisella perustulolla. Ks. Perustulo.
Lukukausimaksut Mielestämme koulupalveluiden tuottaminen on avattava yksityisille kouluille Ruotsin mallin mukaan. Lukukausimaksut ovat kuitenkin koulujen oma asia. Näin voidaan palvelusetelein taata kaikille nykyistä tasokkaampi ja häiriöttömämpi koulutus ja antaa vanhempien päättää lähikoulujen säilyttämisestä tai perustamisesta. Julkisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa tulee ottaa käyttöön lukukausimaksu koulutuksen kulujen osittaiseksi kattamiseksi ja nopeamman valmistumisen kannustimeksi. Osa tästä maksusta voidaan kattaa palvelusetelein ja esimerkiksi lahjakkaimmille myönnettävin stipendein.
Luonnonsuojelu “Saastuttaja maksaa” -periaate on mielestämme tehokkain ja oikeudenmukaisin keino luonnon suojelemiseksi. Tämän periaatteen mukaan jokainen yksilö ja yritys on täysimääräisesti vastuussa toiminnastaan. Jos joku aiheuttaa haittaa toisille, hänen tulee vastata kaikista kuluista.

M

Maahanmuutto Edistyspuolueen mielestä kaikki lakejamme noudattavat ihmiset, jotka elättävät itsensä tai jotka joku vapaaehtoisesti elättää, ovat tervetulleita muuttamaan Suomeen. Kannatamme maahanmuuttobyrokratian purkamista ja maahanmuuton vapauttamista. Kaikki sosiaalituet, kuten työttömyystuki ja toimeentulotuki, tulee kuitenkin rajata vain Suomen kansalaisille. Samalla työmarkkinoita tulee vapauttaa, jolloin työllistyminen helpottuu ja syrjäytyminen vähenee. Näin Suomi ei enää karkottaisi “isoäitejä” ja muita lainkuuliaisia asukkaita turhaan, ja perheet saisivat yhdistyä haluamallaan tavalla omalla kustannuksellaan tai vapaaehtoisten ihmisten ja järjestöjen tuella. Itsensä elättävien ja lakia noudattavien ihmisten muutto Suomeen helpottuisi. Mielestämme tämä olisi toimiva ja oikeudenmukainen järjestely, joka ratkaisisi käytännössä katsoen kaikki nykyisen maahanmuuton ongelmat.
Maanomistusvero Edistyspuolue kannattaa sitä, että rakennuksiin kohdistuvan kiinteistöveron sijasta verotettaisiin maapohjan kehittämätöntä arvoa.
Maaseutu Ihmisten tulee saada valita asuinpaikkansa vapaasti. Heidän tulee kuitenkin itse kattaa tästä koituvat kulut, kuten pitkät asiointimatkat, kalliimmat nettiyhteydet tai suuremmat asumiskustannukset. Edistyspuolueen mielestä valtion ei tule millään tavoin suosia tai syrjiä maaseutua ihmisten asuinpaikkana.
Maataloustuet Kannatamme kaikkien yritystukien, myös maataloustukien, vaiheittaista lakkauttamista. Näin Suomessa tuotettaisiin vain sellaisia tuotteita, joita kuluttajat oikeasti pitävät hintansa arvoisina. Ne elintarvikkeet, jotka on järkevämpää tuottaa muualla, tuotaisiin ulkomailta. Tämä saattaisi asettaa Suomen riippuvaisemmaksi ulkomaisista elintarvikkeista, mutta mahdollisiin kriisitilanteisiin voidaan maataloustukien sijaan varautua paremmin ja tehokkaammin esimerkiksi elintarvikkeita varastoimalla.
Monikultturismi Ks. Kulttuuri.
Määräaikaiset työsuhteet Määräaikainen työsuhde on erinomainen ratkaisu sellaiseen tilanteeseen, jossa tehtävä työ on luonteeltaan aidosti määräaikaista. Ketjutetut määräaikaiset työsuhteet ovat kuitenkin huono ratkaisu, ja uskomme näiden ns. pätkätöiden lisääntymisen johtuvan työmarkkinoiden liiasta sääntelystä. Sopimusvapautta lisäämällä parannetaan mahdollisuuksia pitkäaikaisten työsuhteiden solmimiseen. Mielestämme lisääntyneet pätkätyöt ovat valitettava esimerkki siitä, miten sääntelyn vaikutus on usein toivottuun verrattuna täysin päinvastainen.

N

Naiskiintiöt Ks. Sukupuolikiintiöt.
Nato-jäsenyys Edistyspuolue kannattaa Suomen liittymistä puolustusliitto Naton jäseneksi. Jäsenyyden arvioidut vuotuiset kustannukset ovat pienet suhteessa jäsenyyden kansallista turvallisuutta parantavaan vaikutukseen.

O

Omaishoidontuki Edistyspuolueen mielestä omaishoidontuen tason on täysin vastattava julkisen terveydenhuollon kuluja. Tällöin on julkisen talouden kannalta yhdentekevää, hoidetaanko ihmistä kotona vai julkisessa hoivakodissa. Näin ihmisillä on parempi mahdollisuus valita omaishoidon ja laitoshoidon välillä.
Opintotuki Kannatamme opintotuen vaiheittaista korvaamista perustulolla. Ks. Perustulo.

P

Pankkituet Emme kannata suomalaisten tai ulkomaalaisten pankkien tukemista veronmaksajien rahoilla. Kaikki liiketoiminta sisältää riskin, esimerkiksi velan antamiseen liittyy riski velan ottajan maksukyvyttömyydestä, ja liiketoimintaan ryhtyvän on mielestämme otettava tämä riski huomioon. Verorahojen käyttö pankkien tukemiseksi on väärin, eikä se luo vakautta vaan päinvastoin kylvää seuraavan, entistä vakavamman pankkikriisin siemenet. Mitä enemmän ihmiset voivat luottaa siihen, että valtiot pelastavat pulaan joutuneet pankit, sitä suurempi taloudellinen motiivi pankeilla ja sijoituslaitoksilla on ottaa suuria riskejä. Tämä luo tulevaisuudessa yhä vakavampia ongelmia.On kuitenkin korostettava, ettemme kannata pankkisektorin sääntelyn lisäämistä. Päinvastoin pidämme pankkien tiukkaa sääntelyä näiden ongelmien isona osatekijänä. Pankkisektorin sääntely on vähentänyt kuluttajien valinnanvapautta ja tehnyt pankeista suuria, poliittisestikin vaikutusvaltaisia jättiyrityksiä. Ratkaisu tähän ei ole sääntelyn lisääminen tai sen muodon muuttaminen, vaan alan vapauttaminen kilpailulle. Tämä antaisi kuluttajille suuremman valinnanvapauden, pienentäisi pankkien kokoa ja pakottaisi pankit kilpailemaan keskenään myös asiakkaidensa luottamuksesta.
Pakolaiset Jokaisella ihmisellä tulee olla vapaus muuttaa Suomeen, mikäli hän pystyy itse hankkimaan toimeentulonsa tai mikäli joku toinen hänet vapaaehtoisesti elättää. Ks. Maahanmuutto.
Patentit Patentit hidastavat uuden teknologian kehittymistä ja uusien keksintöjen käyttöönottoa. Tehottomuuden lisäksi patenttijärjestelmä antaa epäreilua kilpailuetua suuryrityksille, koska ne pystyvät keräämään itselleen patentteja ja pärjäävät patenttiviranomaisten byrokratian kanssa pieniä ja keskisuuria yrityksiä paremmin. Edistyspuolueen kanta on, että Suomen tulisi aloittaa patenttien suoja-aikojen vaiheittainen lyhentäminen ja lopulta luopua patenteista. Uskomme, että tämä tekisi Suomesta teknologisen kehityksen johtavan maan, lisäisi innovaatioiden määrää ja – mikä tärkeintä – kasvattaisi ihmisten hyvinvointia.
Perintö- ja lahjavero Kannatamme perintö- ja lahjaveron poistamista Ruotsin mallin mukaan. Perinnöksi tai lahjaksi annettavasta varallisuudesta on verot jo maksettu, joten tätä varallisuutta ei tule enää verottaa uudestaan. On sopimatonta verottaa perhettä kuoleman hetkellä, eikä myöskään pidä verottaa ankarammin sitä epäitsekästä vanhempaa, joka tekee työtä lapsensa eteen. Perinnön tai lahjan verottaminen vähentää taloudellisia kannusteita pitkäaikaisten investointien tekemiseen ja toisaalta luo kannusteita varallisuuden siirtämiseen turvaan ulkomaille.
Perustulo Huom. Edistyspuolueen puoluekokous on 13.7.2013 päättänyt päivittää perustulokannan yhteensopivaksi sosiaaliturvatilin kanssa. Päivitys tullaan tekemään kesän aikana.

Lukemattomien eri harkinnanvaraisten ja vastikkeellisten sosiaalitukimuotojen sijaan kannatamme ns. negatiivisen tuloveron mallin mukaisesti toteutettua perustuloa valtion järjestämän sosiaaliturvan muodoksi. Nykyinenkin toimeentulotuki sisältää “perustulon”, mutta vääränlaisen: omista ansioista ei välttämättä jää käteen mitään, ja nykyinen perusturvamalli sisältää lukemattomia kannustinloukkuja ja tarpeetonta byrokratiaa.

Perustuslaki Edistyspuolue kannattaa perustuslain muotoilemista niin, että sen ensisijainen tehtävä olisi rajoittaa lainsäätäjien ja päättäjien valtaa puuttua ihmisten yksityisasioihin. Tämän lisäksi perustuslain muuttamisen tulisi jatkossa olla mahdollista vain, mikäli siihen saadaan lupa kansanäänestyksessä.
Perustuslakituomioistuin Perustuslakituomioistuin tarkoittaa lainsäätäjistä erillistä tuomioistuinta, jolla olisi valta kumota uusi laki, mikäli laki on ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Tällä hetkellä uusien lakien perustuslaillisuuden arvioiminen on poliitikkojen vastuulla. Mielestämme tämä luo valtavan eturistiriidan ja mahdollistaa ihmisten perustuslaillisten oikeuksien rikkomisen. Kannatamme perustuslakituomioistuimen perustamista tai esimerkiksi korkeimman oikeuden toimenkuvan laajentamista.
Positiivinen syrjintä Ks. Tasa-arvo.
Progressiivinen verotus Mielestämme verotuksen progressiivisuus ei ole itseisarvo. Tärkeämpää on verotaakan vähentäminen kaikissa tuloluokissa, jotta verojärjestelmästä saataisiin työn tekemistä ja ahkeruutta tukeva. Toisaalta perustulomallissamme pienituloisimmat ovat nettosaajia, eli heidän keskimääräinen veroprosenttinsa on negatiivinen. Näin ollen myös progressio toteutuu.
Puoluetuet Edistyspuolue kannattaa kaikkien verovaroista maksettavien puoluetukien lopettamista. Mielestämme ihmisten tulee rahoittaa puolueiden toiminta vapaaehtoisesti. Tämä olisi oikeudenmukaisempaa ja antaisi puolueille taloudellisen kannustimen noudattaa kannattajiensa tahtoa.
Pätkätyöt Ks. Määräaikaiset työsuhteet.
Pääomatulojen verotus Kaikkia tuloja tulee verottaa samalla tavalla riippumatta tulon lähteestä tai laadusta, poislukien perintö, jonka tulee olla verovapaata. Eri tulojen erilainen kohtelu luo mahdollisuuksia verojen kiertämiseen, mikä kannustaa ihmisiä muuten tuottamattoman työn (kuten verosuunnittelun) tekemiseen ja toisaalta suosii hyvätuloisia, koska heillä on suuremmat mahdollisuudet käyttää verojärjestelmän monimutkaisuutta hyväkseen.

R

Rasismi Edistyspuolue kannattaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä ja vastustaa rasismia ja syrjintää.
Rauhanturvaaminen Edistyspuolueen kanta on, että Suomen puolustusvoimien tehtävä on ainoastaan Suomen rajojen puolustaminen. Suomen ei tule osallistua millään tavalla mihinkään sotilaalliseen toimintaan muiden valtioiden alueella. Mikäli joku haluaa vapaaehtoisesti lähteä rauhanturvaajaksi toiseen maahan, julkisen vallan ei tule häntä estää, mutta mielestämme Suomen ei valtiona tule puuttua toisten maiden sisäisiin asioihin tai kriiseihin. Mielestämme parasta rauhanturvaamista on kaupan käynti toisten valtioiden kanssa, ei sotilaiden lähettäminen niihin.
Rikos ja rangaistukset Lakien tärkein tehtävä on turvata henkilökohtainen vapaus, fyysinen koskemattomuus ja omaisuuden suoja. Näihin perusoikeuksiin kohdistuviin rikoksiin tulisi suhtautua nykyistä tiukemmin, ja rangaistuksia useissa tapauksissa koventaa. Esimerkiksi raiskauksen tunnusmerkistö ei saa edellyttää fyysisen väkivallan käyttämistä, vaan se on tulkittava henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuvaksi rikokseksi. Raiskauksessa mahdollisesti käytetystä väkivallasta tai väkivallan uhasta taikka ruumiinvamman tuottamisesta on määrättävä erikseen rangaistus itse raiskauksen lisäksi. Sen sijaan ns. uhrittomat rikokset, joissa rikokseksi säädetty teko ei loukkaa tai vaaranna kenenkään oikeuksia, esimerkiksi luvaton uhkapeli, jumalanpilkka tai sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen, on poistettava rikoslaista.
Ruoan arvonlisävero Ks. Arvonlisavero.
Ruuhkamaksut Ks. Autoilu.

S

Sananvapaus Edistyspuolue kannattaa nykyistä laajempaa sananvapautta. Mielestämme pääasialliset rajat sananvapaudelle tulisi olla rikokseen yllyttäminen ja vahinkoa aiheuttavan valheellisen tiedon levittämisen. Siten esimerkiksi uskonrauhasäädöksiin sisältyvä jumalanpilkka on poistettava rikoslaista. Myös ns. “Lex Karpelassa” tehdyt muutokset tekijänoikeus- ja rikoslakeihin tulee kumota ja korvata paremmin valmistelluilla ja sananvapausnäkökohdat huomioon ottavilla säädöksillä. Sananvapauteen kuuluu myös vapaus tiedon vastaanottamiseen. Mainosrahoitteisia, katsojille maksuttomiksi tarkoitettuja tv-kanavia ja kaupallisia maksu tv-kanavia tulee voida katsella ilman, että joutuu maksamaan tv-lupaa valtiollisten kanavien katselusta. Ks. myös sensuuri.
Seksuaalivähemmistöt Aikuisten ihmisten välinen, vapaaehtoisuuteen perustuva seksuaalinen kanssakäyminen ei mielestämme kuulu valtiolle, eikä lainsäädännön tule rajoittaa tällaista toimintaa, ellei siitä aiheudu selvää haittaa muille. Mielestämme seksuaalisuus on jokaisen aikuisen ihmisen oma, henkilökohtainen asia.
Sensuuri Emme kannata minkään tiedonvälityskanavan minkäänlaista valtiollista tai julkista suodatusta tai sensurointia. Mikäli yksityinen yritys tai yhteisö haluaa tarjota suodatusta palvelunsa yhteydessä, esimerkiksi aikuisviihteestä suodatettua internet-liittymää, on se palveluntarjoajan ja heidän asiakkaidensa välinen asia.
Siviilipalvelus Mielestämme maanpuolustuskoulutus tulee muuttaa vapaaehtoiseksi, jolloin siviilipalveluksesta voidaan luopua.
Sosiaaliturva Kannatamme perustuloa sosiaaliturvan päämuodoksi. Ks. Perustulo.
Sosiaaliturvatili Suomalaisten sosiaaliturva tulisi järjestää sosiaaliturvatilin avulla. Sosiaaliturvatili toimii siten, että osa kansalaisten tuloista verotetaan kunkin kansalaisen henkilökohtaiselle tilille. Mikäli kansalainen jää työttömäksi tai tarvitsee rahaa terveydenhoitokuluihinsa, voi hän saada rahaa näihin kuluihin omalta sosiaaliturvatililtään. Tili toimii myös eläkesäästötilinä eli sinne kertyneet säästöt määräävät eläkkeelle jäävän eläkkeen suuruuden. Sosiaaliturvatili kannustaa kansalaisia pitämään omat työttömyyden ja terveydenhoidon kulunsa pieninä, sillä näihin kuluihin käytetyt rahat pienentävät eläkettä. Niille kansalaisille, joiden sosiaaliturvatilillä ei ole säästöjä, tulee turvata välttämätön toimeentulo.
Steriloiminen Edistyspuolue kannattaa vapaaehtoisen steriloimisten alaikärajan laskemista nykyisestä kolmestakymmenestä esimerkiksi kahteenkymmeneenviiteen vuoteen. Vastustamme sukupuoltaan korjaavien pakkosteriloimista. Suvunjatkamiskyvyn poistamisen ei tule olla ehto sukupuoltaan korjanneen uuden sukupuolen viralliselle vahvistamiselle
Sukupuolikiintiöt Emme kannata valtion määrittämiä kiintiöitä naisille, miehille, heteroille, saamelaisille, ei-ylioppilaille, lyhytkasvuisille tai millekään muulle vastaavalle ryhmälle. Vapauttamalla kilpailua luodaan tilanne, jossa syrjintää harrastavat yritykset häviävät. Toisaalta joissain tilanteissa yrityksen tai yhteisön voi olla perusteltua valikoida jäseniään, esimerkiksi vain naisille tarkoitetun kuntosalin tulee voida valita asiakkaansa ja työntekijänsä sukupuolen perusteella.
Suora demokratia Kannatamme kansanäänestyksiä koko maata ja koko kansaa koskevista asioista, kuten EU- tai Nato-jäsenyydestä. Emme kannata kansanäänestyksiä ihmisten yksityisasioista, kuten samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Mielestämme edes kansan enemmistöllä ei ole oikeutta rajoittaa vähemmistöjen oikeuksia.

T

Tasa-arvo Edistyspuolueen kanta on, että kaikkien ihmisten tulee olla yhdenvertaisia lain edessä sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, uskonnottomuudesta tai muusta vastaavasta tekijästä riippumatta.
Tasapainotettu budjetti Valtiolla ei tule olla oikeutta ottaa velkaa, sillä velanotto on tulonsiirto tulevilta sukupolvilta velkaa ottavalle sukupolvelle. Valtion ei tule myöskään ostaa omaisuutta, sillä omaisuuden kerääminen on tulonsiirto nykyiseltä sukupolvelta tuleville. Edistyspuolue kannattaa tasapainotetun budjettivaatimuksen lisäämistä perustuslakiin.
Tasavero Ks. Progressiivinen verotus.
Tekijänoikeudet Mielestämme tekijänoikeudet ovat tekijän ja teoksen ostajan välinen sopimusasia, johon valtion ei tule puuttua. Kannatamme siis nykyisen tekijänoikeuslainsäädännön vaiheittaista purkamista. Mielestämme nykyinen tekijänoikeuslainsäädäntö haittaa kilpailua, heikentää sekä tekijöiden että kuluttajien oikeuksia ja antaa epäreilua kilpailuetua suuryrityksille.
Terveydenhoito Ks. Julkiset palvelut.
Toimeentulotuki Kannatamme toimeentulotuen vaiheittaista korvaamista perustulolla. Tämän seurauksena tukijärjestelmä yksinkertaistuu ja työn tekeminen on aina kannattavaa. Ks. Perustulo.
Transaktiovero, ns. tobinin vero Tobinin vero (Tobin-vero, valuutansiirtovero) on valuutanvaihdolle ehdotettu pieni vero, jonka tarkoituksena on vähentää spekulaatiota ja kerätä pääomia. Emme kannata transaktioveroa, koska se lisäisi kansainvälisen kaupan ja investointien rahoituskustannuksia ja näin nostaisi tuotteiden ja palveluiden hintoja. Tuotteiden hintojen nousu aiheuttaisi suurimman haitan kehitysmaille ja pienituloisille länsimaalaisille.
Tullit Tullit ja muut kansainvälisen kaupan rajoitukset nostavat tuotteiden hintoja keinotekoisesti, aiheuttavat työttömyyttä, luovat korruptiota, antavat suuryrityksille kilpailuetua ja ennen kaikkea vähentävät ihmisten hyvinvointia. Kannatamme tullijärjestelmän vaiheittaista yksinkertaistamista ja tullimaksujen vähentämistä ja lopettamista.
Tuloerot Edistyspuolueen ajamat uudistukset lisäisivät suhteellisesti eniten juuri pienituloisten tuloja mm. parantuneen työllisyystilanteen ansiosta. Mielestämme on kuitenkin tärkeää korostaa, että tuloerojen suuruus itsessään ei ole merkittävä ongelma, vaan pidämme köyhyyttä huomattavasti suurempana ongelmana. Edistyspuolueen kanta on, että tuloerojen tulee antaa muodostua vapaasti ihmisten välisessä kaupankäynnissä ja yhteistyössä. Tällöin tuloerot muodostuvat oikeudenmukaisesti eri ammattien ja työpanosten taloudellisen suhteen mukaan. Tällä hetkellä tuloerojen suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi julkisen vallan myöntämät etuudet.
Tupo Ks. Kolmikanta.
Turkistarhaus Ks. Eläinten suojelu.
Tuulivoima Ks. Energiantuotanto.
Työttömyys Tekemätöntä työtä on loputtomasti, eikä työ lopu teknologisen kehityksen myötä, koska ihmisten tarpeet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Jotta mahdollisimman moneen tehtävään kannattaisi palkata tekijä ja jotta näitä töitä kannattaisi ottaa vastaan, on mielestämme ensisijaisen tärkeää keventää ja yksinkertaistaa verotusta, kehittää sosiaaliturvaa perustulomaisen kannustavaksi (Ks. Perustulo) ja vähentää työllistämistä vaikeuttavia lakeja. Tällöin käytännössä kaikki halukkaat pääsevät töihin.
Työttömyysturva Kannatamme työttömyysturvan toteuttamista perusturvan kautta. Tämän lisäksi ihmiset voivat halutessaan parantaa työttömyysturvaansa esimerkiksi liittymällä työttömyyskassaan tai ottamalla vakuutuksen työttömyyden varalle. Työkyvyttömille taataan muita korkeampi perustulo tai niin kannustava vakuusturva, että osittain työkyvyttömienkin kannattaa tehdä omien kykyjensä mukaan edes jonkin verran töitä.

U

Uskonto Edistyspuolueen mielestä uskonto on jokaisen henkilökohtainen asia, eikä julkisen vallan tule asettaa mitään uskontoa – tai uskonnottomuutta – muita parempaan tai huonompaan asemaan. Omaa uskontoaan tulee voida harjoittaa vapaasti, kunhan siitä ei aiheudu selvää haittaa muille.

V

Vanhustenhuolto Mielestämme yhteiskunnan on huolehdittava vanhuksista niin, että jokainen voi elää ihmisarvoista elämää. Kannatamme vanhuksille asteittain nousevaa perustuloa, joka turvaa arvokkaan vanhuuden ja mahdollistaa halukkaille myös osa-aikaisen työnteon. Yksityisin vakuutuksin voi rahoittaa korkeamman eläkkeen.
Valtion ja kirkon suhde Edistyspuolueen kanta on, että valtion ei tule suosia tai syrjiä mitään yhdistystä tai yhteisöä. Tämän perusteella kannatamme kaikkien kirkon lakisääteisten etuoikeuksien ja velvollisuuksien vaiheittaista lakkauttamista. Vastaavasti kannatamme myös uskontokuntien itsemääräämisoikeutta, eikä valtio mielestämme saa pakottaa esimerkiksi uskonnollista yhdistystä vihkimään tai siunaamaan samaa sukupuolta olevaa paria, mikäli yhdistys ei näin halua tehdä.
Valuutansiirtovero Ks. Transaktiovero.
Verotus Kannatamme verojärjestelmän yksinkertaistamista ja verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa. Monimutkainen tuki- ja verojärjestelmä vähentää ihmisten hyvinvointia, houkuttelee lobbaajia, tuottaa suunnattomasti byrokratiakuluja, aiheuttaa työttömyyttä ja korruptiota ja luo taloudellisia motiiveja tuottamattoman työn tekemiseen (esimerkiksi verosuunnitteluun).
Verovähennykset Kun verotusta kevennetään merkittävästi, verovähennyksistä voidaan pääosin luopua ja verotusta yksinkertaistaa. Tärkeimmät tulonhankintavähennykset joudutaan säilyttämään, jottei kukaan joutuisi maksamaan veroja nettotulojaan enempää. Maksimiveroprosentti pyritään rajoittamaan pieneksi.
Vesivoima Ks. Energiantuotanto.

Y

Ydinvoima Ks. Energiantuotanto.
Ympäristöverot Kannatamme luonnon suojelemista “saastuttaja maksaa” -periaatteen mukaisesti. Esimerkiksi liikenteen päästöjä tulee pyrkiä vähentämään verottamalla polttoaineita niiden saastuttavuuden mukaan.
Yritysverot Edistyspuolue kannattaa koko verojärjestelmän yksinkertaistamista ja veroasteen laskemista kaikissa tuloluokissa. Kannatamme myös yritysverotuksen huomattavaa keventämistä, koska kaikki yritysverot jäävät lopulta ensisijaisesti yritysten asiakkaiden ja työntekijöiden maksettaviksi. Yritysverotuksen keventäminen laskisi tuotteiden ja palveluiden hintoja, nostaisi palkkatasoa, vähentäisi työttömyyttä ja tekisi Suomesta houkuttelevamman maan ulkomaalaisille sijoituksille.

 

Kantoja on päivitetty viimeksi 16.08.2014 pidetyssä puoluekokouksessa.